Främjandet av den psykiska hälsan är jätte viktigt. Både ur en mänsklig och nationalekonomisk synvinkel.

Psykisk ohälsa är en av dagens folksjukdomar i Finland. Var fjärde sjukfrånvarodag beror på mentala problem. Psykisk ohälsa skapar ett enormt lidande för den person som drabbas. Många finländare är föräldrar, flickvänner, makar, barn eller vänner till en person som lider av psykisk ohälsa.

Varje fall av psykisk ohälsa handlar i första hand alltid om en mänsklig tragedi. Samtidigt förorsakar psykisk ohälsa årligen en kostnad på cirka sex miljarder euro för samhället.

Det gäller att se till att tröskeln att söka hjälp i ett så tidigt skede som möjligt är låg. Ju tidigare symtomen kan identifieras desto bättre. Därför behövs det mer psykiatriskt kunnande i hälsocentralerna. Samtidigt behövs tillräckliga resurser för psykoterapi.

Möjligheten att använda sitt modersmål, känslospråket är en förutsättning för en lyckad terapi. Eller en förutsättning för att över huvud taget klara av att söka hjälp. Därför är det centralt att inte bara trygga, utan också utveckla psykvården på svenska.

Finlands nästa regering behöver göra ett långsiktigt nationellt program för psykisk hälsa.

Varje euro som satsas på psykvården ger en garanterad avkastning. Både ur ett mänskligt och ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Det vore dumt att inte göra en sådan riskfri investering.

ottoandersson.fi