Vi vill se ett Fin­land där alla kan känna sig trygga. En förutsättning för detta är bland annat att polis­och rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser att utföra sina uppgifter.

Syftet med polisens verk­samhet är att trygga säker­heten för människorna och i samhället. Till polisens uppgif­ter hör bland andra att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebyg­ga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning. Till följd av besparingar inom poli­sen har antalet poliser i Finland minskat under det senaste de­cenniet. Den här trenden mås­te brytas. Brottsutredarna har i dag många ärenden av olika ka­raktär på hög. Det ska dock ges en eloge till den fmska polisen som arbetar och presterar väl i nordisk jämförelse trots att an­talet poliser per capita är lägst i Finland.

Samtidigt vet vi att den lo­kala polisstationen på många håll i Finland är hotad och öp­pethållningstiderna har be­gränsats. Polisens knappa re­surser har lett till att polisen måste prioritera utredning­en av vissa fall, eftersom man inte hinner med allt. Mindre akuta ärenden får lägre pri­oritering. Brottsutredning­en lider.

Vi vill se ett Finland där sä­kerheten upprätthålls i hela landet, både på landsbygden och i städerna, och där polis­väsendet garanteras tillräck­liga resurser för att göra före­byggande arbete, sköta larm­uppdrag och sköta förunder­sökningen av brott. Om en människa utsätts för någon typ av övergrepp är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser. Det ska finnas en pa­trull som kommer då det be­hövs och förundersökningen ska vara effektiv för att åtalet ska kunna väckas inom rim­lig tid. Att brott utreds och att skyldiga döms är viktigt både för att offret ska få upprättel­se, men också ur en preventiv synvinkel, risken att åka fast ska vara hög. Man kan fråga sig vad lagstiftningen är värd om den inte efterlevs.

Därför behöver vi fler poli­ser i Finland. Polisens regiona­la tillgänglighet och ett tillräck­ligt antal brottsutredare måste garanteras. Vidare behövs ett tillräckligt antal svenskkunni­ga poliser och poliser med oli­ka slags bakgrund. Medbor­garnas tillit till polisen och all­männa tryggl,etskänsla får in­te lida.

Men det räcker inte enbart med fler poliser. En fungeran­de rättsvård förutsätter att al­la delar i kedjan, det vill säga polis, åklagare, rättshjälp, domstol, fångvård och utsök­ning, fungerar. Detta innebär att resursproblem till exem­pel hos åklagarväsendet i ett senare skede syns i domsto­larna, då ärendena måste vänta. Det i sin tur leder till för­längda behandlingstider och försämrar medborgarnas rättsskydd. Var och en har en i grundlagen tryggad rätt att utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad i domstol. Den rätten måste tryggas även i praktiken.

Ett fungerande rättsvä­sende är viktigt för vårt lands konkurrenskraft. Företagen måste kunna lita på att de­ras ärenden behandlas smi­digt och effektivt inom dom­stolarna. Utöver de statliga myndigheterna har vårt lands oavhängiga och yrkesskickli­ga advokatkår en mycket cen­tral roll i att rättsvården ska fungera.

Att få service på sitt eget modersmål är särskilt viktigt då det handlar om juridiska ärenden som ofta är komplice­rade. Det är anmärkningsvärt att den nuvarande regering­ens tingsrättsreform slog sär­skilt hårt mot Svenskfinland. Hos oss i Nyland blev Öst­ra Nylands tingsrätt i Borgå och Västra Nylands tingsrätt i Raseborg nedlagda. Dessut­om avskaffades tingsplatsen i Kyrkslätt. Under nästa valpe­riod är det därför viktigt att det följs upp att rätten till rät­tegång på det egna modersmå­let tryggas i praktiken. Det be­hövs såväl ett tillräckligt an­tal domare som kan svenska som kanslipersonal som kan ge kundservice på vårt lands bägge nationalspråk, svenska och finska.

Finlands nästa regering måste trygga rättsstatens kärn­funktioner, den inre säkerhe­ten och rättsvården. Vi behö­ver fler poliser i Finland och tillräckligt med resurser för he­la den övriga rättsvårdskedjan: åklagare, rättshjälp, domstol, fångvård och utsökning.

 

OTTO ANDERSSON stadsfullmäktigeledamot (SFP), Lovisa
ANITA WESTERHOLM stadsfullmäktigeledamot (SFP), Raseborg

HBL 12.2.2019

ottoandersson.fi