Reella möjligheter till ett tilläggsår i grundskolan kan i vissa fall vara det rätta sättet för eleven att få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att stärka motivationen att söka sig vidare i studierna.

Nelson Mandela sade att utbildning är det starkaste vapnet för att förändra världen. Det är lätt att instämma. Utbildning är också det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för att klara sig i livet. Mycket av Finlands framgång kan tillmätas skola, utbildning och forskning. Tyvärr har de senaste fyra åren varit dystra på grund av regeringen Sipiläs likgiltiga inställning till bildning. Det svikna utbildningslöftet och de massiva utbildningsnedskärningarna har lämnat tydliga spår.

Nu är det dags att se framåt. Vi behöver en kursändring i dagens utbildningspolitik. Vi måste ta nyheterna om sämre inlärningsresultat på allvar. Utbildning ska prioriteras igen. I stället för kortsiktiga nedskärningar behövs det medvetna satsningar längs hela utbildningsstigen från daghem till universitet.

Grunden till morgondagens Finland byggs just nu i daghem och skolor. Alla barn ska få lika möjligheter till en god start i livet. Att motarbeta ojämlikhet och andra problem börjar redan inom småbarnspedagogiken. Ändå har vi i Finland det lägsta deltagandet i småbarnspedagogik jämfört med övriga Norden. Därför vill vi att den subjektiva rätten till dagvård återinförs och att småbarnspedagogiken blir avgiftsfri så att vi får fler barn som deltar. Småbarnspedagogiken ska vara högklassig, rolig och samtidigt bildande. Barnen ska få vara i grupper som inte är för stora och ha tillräckligt med behörig personal närvarande. Förskolan borde vara tvåårig.

Finlands genom historien största framgång inom utbildning är grundskolan. Vi vill även i framtiden se en skola som är jämlik och trygg för alla barn. I dag ser vi ändå på flera håll brister i tillgången till god elevvård och mångsidigt stöd. Speciallärare, kuratorer, psykologer och psykiatriskt kunniga sjukskötare ska finnas bättre tillhanda än de är i dag. Det är på de vuxnas ansvar att alla barn har rätt till en trygg och trivsam skola utan mobbning, så att barns rätt till inlärning tryggas. Skolan ska stödja och uppmuntra eleven, men också vid behov erbjuda större utmaningar och möjligheter till mer krävande skolgång.

Alla som går ut årskurs nio ska kunna läsa, räkna och skriva. Reella möjligheter till ett tilläggsår i grundskolan kan i vissa fall vara det rätta sättet för eleven att få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att stärka motivationen att söka sig vidare i studierna. För att alla ska kunna få sitt avgångsbetyg behövs flexibla, skräddarsydda lösningar som utgår från den enskilda eleven. Det här är möjligt genom samarbete med till exempel ungdomsverkstäder, tredje sektorn och arbetstillfällen i kombination med aktiv studiehandledning.

Alla ska ha möjlighet att studera på andra stadiet, i yrkesutbildning eller i gymnasiet. Ingens studier får förhindras på grund av att man inte har råd att köpa läroböcker, datorer och annat skolmaterial. Andra stadiet bör därför vara avgiftsfritt. Vi vill se en närundervisningsgaranti så att alla som studerar till ett yrke får tillräckligt med undervisning i yrkesskolan. Samtidigt vet vi att många finländare saknar en andra stadiets utbildning. Därför är vuxenutbildningens roll central. Det ska vara lätt att få fortbildning och att kunna utbilda sig till ett yrke som vuxen. Detta blir allt viktigare då arbetslivet hela tiden förändras i snabb takt.

Regeringen Sipiläs massiva nedskärningar har slagit hårt mot både universiteten och yrkeshögskolorna. Nu behöver vi vända ett nytt blad i vår högskolepolitik. Högskolornas anslag får inte enbart ses som utgiftsposter, utan som nödvändiga investeringar i framtiden. Våra högskolor behöver en långsiktig, tillräcklig och förutsägbar grundfinansiering. Vi är övertygade om att varje euro som satsas på utbildning och forskning betalar sig. Enligt en europeisk studie genererar varje euro som investeras i universitet cirka fem euro mervärde.

Om cirka tre månader är det riksdagsval. Då är det dags att ändra kurs för vårt land. Vi behöver prioritera utbildning igen, från daghem till universitet.

Otto Andersson stadsfullmäktigeledamot (SFP), Lovisa
Silja Borgarsdóttir Sandelin stadsfullmäktigeledamot (SFP), Helsingfors

ottoandersson.fi