Det här kommer jag att jobba för

Otto Andersson statsrådet
 • Skolan måste prioriteras. Läroplanen måste beakta vardagsverkligheten i skolorna. Lärarna ska få ha arbetsro och få fokusera mera på sin grunduppgift, att undervisa.

 • Absolut nej till nedskärningar i utbildningen. Utbildningen ska vara Finlands styrka även i framtiden.

 • Mera tillväxt i Finland och en stabil ekonomi. Skuldsättningen måste stävjas. Vi behöver fler människor i jobb och fler framgångsrika företag för att öka skatteinkomsterna som behövs för att trygga vår välfärd.

 • Finland ska vara klimatneutralt år 2035. Vi måste fortsätta främja den gröna omställningen inom industrin och produktionen av förnybar energi samt frångå fossila bränslen. Arbetet för ett renare Östersjön måste fortsätta.

 • Ett mer företagarvänligt Finland. Vi måste skapa bättre förutsättningar för lokala avtal i alla företag och trygga tillgången till utbildad arbetskraft. Tillståndsprocesserna ska vara smidiga och det ska vara lättare att anställa första arbetstagaren.

 • Nej till terminsavgifter. Yrkeshögskole- och universitetsstudier ska vara avgiftsfria även i fortsättningen.

 • Studiestödets inkomstgränser behöver ytterligare höjas. Studerande ska inte bestraffas för att de jobbar.

 • Hälsocentralerna i våra kommuner ska stärkas.

 • Raseborgs, Lojo och Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas. Riksdagen ska inte stifta lagar som ytterligare begränsar de mindre sjukhusens möjligheter att erbjuda vård.

 • Det svenska språket och Finlands tvåspråkighet måste försvaras.

 • Alla ska ha rätt till en trygg äldrevård, dygnet runt, på sitt eget modersmål. När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finnas ett tryggt nytt boende för dig.

 • Servicesedlar ska aktivare användas för att förkorta vårdköerna. Köerna för den icke-brådskande vården har vuxit sig stora, särskilt på grund av coronapandemin.

 • Terapigaranti för unga och en fungerande psykvård. Psykisk ohälsa är en av dagens folksjukdomar. Var tredje sjukfrånvaro beror på mentala problem. Vi måste satsa mer på förebyggande arbete och arbetsvälmående. Det måste vara lättare att få hjälp.

 • Vårt inhemska jordbruk måste tryggas. Jordbrukarna måste få en starkare ställning inom livsmedelskedjan. Bönderna måste få en större andel av livsmedlets slutpris. Istället för nya stödpaket behöver vi nu ändringar i lagstiftningen som tryggar lönsamheten. Vi måste trygga förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk.

 • Finlands försvarsförmåga ska tryggas i alla situationer. Finlands Nato-medlemskapsprocess ska föras i mål.

 • Polisens, räddningsväsendets och nödcentralens resurser bör tryggas.

 • Skatten på arbete och företagande får inte höjas. Däremot borde skatten på arbete sänkas och det tidsbundna försöket med ett höjt hushållsavdrag göras permanent.

 • Socialskyddet måste förnyas. Socialskyddet ska garantera en tillräcklig utkomst då man befinner sig i en livssituation där man inte har ett jobb eller inte kan arbeta. Ingen får falla mellan stolarna i vårt samhälle. Samtidigt behöver vi ett socialskydd som är sporrande. Att ta emot ett jobb borde alltid vara mer lönsamt än att inte göra det. Socialskyddet för företagare, frilansare och de som jobbar med kultur måste förbättras.

 • Garantipensionen ska trygga en skälig utkomst.

 • Nej till trängselavgifter i Nyland. Nylänningar som är tvungna att pendla med bil till arbetet i huvudstadsregionen ska inte bestraffas med nya tilläggskostnader. Särskilt då kostnaderna för bilanvändning redan ökat avsevärt.

 • Kollektivtrafiken i hela Nyland måste förbättras.

 • Våra landsvägar måste hållas i skick. Vägpengar behövs till hela Nyland.