Lovisa är en fin stad, tillsammans
kan vi göra den ännu bättre

Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas

Vårt gemensamma östnyländska sjukhus – Borgå sjukhus – ska erbjuda sjukvård mångsidigt på både svenska och finska.

Den svenskspråkiga vården i Östra Nyland ska stärkas

Den svenska servicen ska fungera bl.a. inom hemvården och den övriga äldrevården, i samband med olika socialtjänster, under läkarbesök, inom psykvården, vid familjerådgivningen samt i samband med skolkurator- och psykologsbesök. Att du ska få tala ditt modersmål då du behöver vård, är en helt central fråga för mig.

Närservice i våra kommuner, också i framtiden

Vården bör finnas nära, oberoende var i Östra Nyland du bor. Det handlar i allra högsta grad om att hälsocentralen, rådgivningen och äldrevården även i fortsättningen ska finnas i våra kommuner.

En mobil hälsostation i Östra Nyland

Det nya välfärdsområdet bör fördomsfritt utnyttja alla de möjligheter som den nya tekniken ger. I Östra Nyland borde vi därför på allvar överväga att ta i bruk en så kallad mobil hälsostation. Det här skulle betyda att hälsovårdstjänster regelbundet erbjuds nära människorna i hela regionen, också utanför kommuncentrumen.

Alla ska ha rätt till en trygg äldrevård, dygnet runt, på sitt eget modersmål

När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finns det ett tryggt nytt boende för dig. Därför bör hemvården fungera och det bör finnas tillräckligt med platser inom olika stödboenden till ett rimligt pris.

Psykvården behöver förstärkas

Psykisk ohälsa är en av dagens folksjukdomar i Finland. Särskild fokus behöver sättas på psykisk ohälsa nu efter coronapandemin och särskilt hos våra unga. Vi behöver bl.a. tillräckligt med lågtröskelmottagningar och psykiatriska sjukskötare i hälsocentralerna. Tröskeln att komma i kontakt med personal inom psykvården ska vara låg och möjlig utan tidsbokning. Det är viktigt att utöka digitala tjänster som särskilt är avsedda för ungdomar och unga vuxna.

Familjerna ska få stöd då det behövs

Förebyggande arbete, tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete är centralt. Det är viktigt att hela familjen beaktas då olika problem uppstår för att på bästa möjliga sätt kunna stödja och hjälpa. Hemservice bör kunna erbjudas åt barnfamiljer med stödbehov.

Servicesedlar ska aktivt användas för att förkorta vårdköerna

Köerna för den icke brådskande vården har vuxit sig stora, särskilt på grund av coronapandemin. För att minska trycket på den offentliga vården behöver vi också använda den privata vården för att snabbt förkorta köerna. Med en servicesedel kan patienten själv lätt och behändigt välja den bästa lösningen för honom eller henne.

Elevvården ska finnas tillgänglig i skolan även i fortsättningen

I och med vårdreformen flyttar elevvården till välfärdsområdet, samtidigt som skolan och utbildningen stannar i kommunerna. Vi måste säkerställa att kontakten mellan skolorna och elevvården fungerar trots detta. Elever och studerandes möjlighet att träffa en kurator eller skolpsykolog får inte försvagas.

Närståendevårdarna behöver få avlastning och stöd

Närståendevårdarna gör ett oerhört värdefullt, men ofta väldigt tungt arbete, varje dag och dygnet runt.

Östra Nylands välfärdsområde ska vara en god och attraktiv arbetsgivare

Grundförutsättningen för en god och fungerande vård är en tillräcklig och välmående personal. Som arbetsgivare bör välfärdsområdet satsa på arbetshälsa och trivsel i arbetet, bra ledarskap och jämställdhet. Rekryteringen av utbildad vårdpersonal är en avgörande framtidsfråga för vården i hela Östra Nyland.

De östnyländska frivilliga brandkårerna måste garanteras goda förutsättningar att verka även i framtiden

Avtalsbrandkårerna och FBK-verksamheten gör en otroligt värdefull insats och har en avgörande betydelse för tryggande av räddningstjänsterna.