Otto Andersson Riksdagsvalet 2019

Det här vill jag jobba för

Våra barn och unga förtjänar större satsningar på dagis, skola och utbildning

 • Utbildningen är ett av Finlands trumfkort. Därför behöver vi nu större satsningar längs hela utbildningsstigen från småbarnspedagogik till universitet.
 • Den subjektiva dagvårdsrätten borde återinföras och alla barn som fyllt tre år borde ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik i dagen.
 • Den grundläggande utbildningen behöver tillräckligt med resurser.
 • Möjligheten att studera får inte vara beroende av hemmets ekonomiska situation. Andra stadiets utbildning, d.v.s. yrkesutbildningen och gymnasiestudierna ska vara avgiftsfria. Vi behöver en närundervisningsgaranti så att alla som studerar vid gymnasiet eller yrkesskola ska få tillräckligt med närundervisning.
 • Högskolornas finansiering måste vara tillräcklig och förutsebar.

Studiepenningen och studiestödets inkomstgränser borde höjas

 • Studiepenningen borde höjas. Finlands nuvarande regering har skurit ca 25 procent av studiepenningen.
 • Studerande borde inte bestraffas för att de jobbar. Därför bör studerandes inkomstgränser höjas med 50 procent.

Bättre arbetshälsa

 • Den finländska ekonomin förlorar årligen miljarder på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro och arbetsolycksfall. Redan en liten minskning av sjukpensioneringar- och frånvaron skulle ge vårt samhälle betydande inbesparningar.
 • Men det handlar inte enbart om ekonomi. Bättre arbetshälsa handlar fram för allt om den enskilde arbetstagarens rätt till ett säkert, trivsamt och motiverande jobb. Varje fall av arbetsoförmögenhet är en mänsklig tragedi som ofta också påverkar de närstående.

Flera ska få jobba – vi behöver ett företagarvänligt Finland

 • Jag vill att fler människor ska ha en arbetsplats. Fler finländare i arbetslivet betyder också mer skatteinkomster för att finansiera skolan, äldre- och sjukvården och hela vårt välfärdssamhälle.
 • De nya arbetsplatserna skapas främst i de små- och medelstora företagen. Därför behöver vi ett företagarvänligare Finland.
 • Därför är det viktigt att vi skapar ett företagarvänligare Finland. Det bör vara lättare att anställa den första arbetstagaren och företagarnas socialskydd behöver förstärkas. För att främja företagsamhet behöver vi också hålla samfundsskatten på en konkurrenskraftig nivå och ge möjlighet till mera lokala avtal i våra företag.
 • Mycket viktigt är också större satsningar på arbetshälsa, effektivare arbetsförmedling, goda möjligheter till fortbildning samt en mer jämställd arbetsmarknad med hjälp av bland annat en gedigen familjeledighetsreform.

Arvskatten borde avskaffas

 • Arvskatten borde avskaffas och ersättas med en skatt då arvet säljs vidare.
 • För att främja familjeföretagande borde arvs- och gåvoskatten slopas helt vid företagens och jordbrukets generationsväxlingar.

Vi har alla rätt till vård och omsorg på vårt modersmål

 • Vården ska finnas nära människorna . Det ska vara lättare och snabbare att komma till läkaren oberoende om du jobbar, är arbetslös, studerar eller är pensionär.
 • Vi behöver göra större satsningar på främjandet av den psykiska hälsan. Det är ytterst viktigt att få service på sitt modersmål, känslospråket.

En hållbar klimatpolitik ger nya möjligheter och innovationer

 • Att motarbeta klimatförändringen är nödvändigt. Klimatuppvärmningen måste stanna vid 1,5 grader. Vi behöver ambitiösa utsläppsmål och satsningar på ny teknik, forskning, utveckling samt innovation.
 • Klimatteknologi och cleantech är en växande marknad. Här har det finländska företagen en enorm möjlighet att profilera sig och samtidigt skapa nya arbetsplatser.
 • Det är viktigt att komma ihåg att jord- och skogsbruket är en del av lösningen i att tackla klimatförändringen. Växande skog är vår viktigaste kolsänka och våra åkrar har en betydande potential att binda mera kol än idag.

Den inhemska matproduktionen måste tryggas – jordbruket ska vara lönsamt

 • Det ska var lönsamt att driva ett hållbart jordbruk i Finland. Vi behöver stärka producenternas roll i livsmedelskedjan och främja satsningar på närproducerad mat. Onödig byråkrati inom jordbruket ska bort.

Äldrevården måste vara trygg för alla

 • Alla bör ha rätt till en trygg äldrevård, dygnet runt, på sitt eget modersmål. Våra seniorer måste kunna känna sig trygga. Vanvård inom äldrevården i Finland är helt oacceptabelt. Ekonomisk vinning får inte gå före människovärdet.
 • Det behövs bland annat tillräckligt med personal inom äldrevården, såväl inom hemvården som inom dygnet runt vården. Det förutsätter också att mer personal utbildas till vårdbranschen. Utvecklandet av nya arbetsmetoder och främjandet av personalens arbetshälsa är viktigt. Vi behöver en bättre övervakning av att äldrevården fungerar.
 • Närståendevårdarnas situation måste underlättas. Vi måste garantera närståendevårdarna en jämlik rätt till ersättning och vila

Skatten på arbete bör sänkas

 • Beskattningen borde alltid sporra till arbete. När man jobbar mera ska det också synas i plånboken. I internationell jämförelse är skatten på arbete hög i Finland.
 • Den vanliga låg- och medelinkomsttagaren ska få mer i handen. Nästa valperiod är det skäl att sänka skatten på arbete i Finland.

Vi måste ta hand om våra seniorer

 • Garantipensionen behöver höjas och pensionärernas beskattning ses över.

Våra landsvägar måste vara i skick

 • Många av Nylands landsvägar är i dåligt skick, slitna och i värsta fall fyllda av gropar. Vårt vägnät får inte förfalla ytterligare. Trafiksäkerheten måste garanteras. Vårt näringsliv är beroende av fungerande kommunikationer
 • Då det är vinterföre måste vinterunderhållet av vägarna fungera i hela Nyland. Plogning av snö och bekämpning av halka är nödvändigt. Väg- och vinterunderhållet måste vara en prioritet för landets nästa regering.

FPA-taxin måste fungera

 • Det nya FPA-taxisystemet har stora problem. Det har varit svårt att överhuvudtaget få taxi eller så har taxin varit försenad. Särskilt problematisk är situationen för dem som är beroende av att få en rullstolstaxi.
 • De som redan annars lever i en svår livssituation ska inte behöva lida mera för att FPA:s taxisystem inte fungerar Det är ohållbart. Problemen måste lösas, vid behov genom lagändringar.

Vi behöver fler poliser i Finland

 • Polisen avbröt ifjol 106 000 förundersökningar. En stor del av dessa gällde vålds- och egendomsbrott.
 • Vi behöver fler poliser i Finland. Polisens närvaro i alla regioner måste tryggas och ett tillräckligt antal brottsutredare måste garanteras. Det behövs också ett tillräckligt antal svenskkunniga poliser och poliser med olika slags bakgrund. Tilliten till polisen och allmänna trygghetskänslan får inte lida.