Utbildningen är det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för att klara sig i livet. Alla barn och unga bör, oberoende socioekonomisk bakgrund ha rätt till en högklassig småbarnspedagogik och utbildning. Här är avgiftsfriheten längs hela utbildningsstigen central.

Småbarnspedagogiken är ytterst viktig med tanke på barnets utveckling, sociala färdigheter och inlärningsförmåga. Därför borde alla barn som fyllt tre år ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag. Den subjektiva dagvårdsrätten bör också återinföras. Möjligheten att studera i gymnasiet eller inom yrkesutbildningen får inte heller vara beroende av hemmets ekonomiska situation. Andra stadiets utbildning borde vara avgiftsfritt.

Terminsavgifter för högskolestudier dyker regelbundet upp i den offentliga diskussionen. Samtidigt vet vi att högskoleutbildningen fortfarande har en tendens att gå i arv. Om dina föräldrar är akademiskt utbildade, finns det en större sannolikhet att också du själv väljer att studera vid universitet. Tack vare vår avgiftsfria högskoleutbildning och vårt studiestödssystem har vi i Finland kunnat minska på denna trend. Därför gäller det att säga nej till terminsavgifter, högskolestudierna bör vara avgiftsfria även i framtiden.

En avgiftsfri utbildning kommer förstås inte gratis för samhället. Någon avfärdar kanske denna insändare med att vi inte har råd. Som jag ser på saken handlar det, såsom alltid, om politiska prioriteringar. Det vad vi inte har råd med i Finland är en utveckling som försämrar jämlik tillgång till utbildning. Satsningar på utbildning är investeringar i framtiden, som behöver prioriteras.

Otto Andersson (SFP), stadsfullmäktigeledamot, Lovisa

Hbl 21.11.2018

ottoandersson.fi